Villkor

Villkor för anmälan till och deltagande i lopp arrangerade av TAIK Friidrottsförbund.

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av TAIKs Friidrottsförbund. Med benämningarna ”TAIKs Friidrottsförbund”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas TAIKs Friidrottsförbund, org. nr 894000-6946, Bobäcksvägen 30, 92262 Tavelsjö, som bland annat arrangerar Tavelsjö Halvmarathon.


Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som vi arrangerar (”Lopp/et”) godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.


En giltig anmälan till ett Lopp uppstår först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss.


Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.


För att anmäla dig till ett Lopp måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.


Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan springa Loppet i ditt namn/ i ditt ställe.


Du ansvarar för att ditt eventuella användarnamn och lösenord till din sida på vår hemsida www.tavelsjohalvmarathon.se inte lämnas ut till någon annan och inte kommer i orätta händer.


Det är inte tillåtet att delta i Loppet med hjul eller andra hjälpmedel, såsom rullstolar, handcyklar, cyklar, inlines, barnvagnar och stavar såvida inte annat uttryckligen anges eller annat är överenskommet med oss.


Notera att det finns en tidsbegränsning för arrangerandet av respektive Lopp. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett Lopp innan du har sprungit i mål med hänvisning till sådan tidsbegränsning.


Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om Loppet, möjliga val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på Hemsidan i samband med att du anmäler dig, i den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig och under fliken ”Min Profil” på Hemsidan. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.


Vid anmälan är du skyldig att uppge namn, födelsenummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga.


Vi tillhandahåller en betaltjänst via Payson där du kan genomföra din betalning via kort eller direktbetalning. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Paysons allmänna villkor. De uppgifter som du lämnar om exempelvis kortnummer, födelsenummer och belopp skickas till Payson. Payson har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen eller banken för auktorisering av det belopp som kommer att dras från ditt bankkonto.


För att vi ska kunna behandla din anmälan när du betalar med kort måste du bland annat ange ditt kortnummer och kortets giltighetstid (år och månad).


Observera att ditt konto debiteras vid anmälningstillfället.


Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

BEKRÄFTELSE

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit. Detta gäller även om du betalar med hjälp av en Värdekod.


Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på telefon 070-323 64 15 eller info@tavelsjohalvmarathon.se.


Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en dag efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss på ovan angivna e-postadress eller telefonnummer.

VÅRT ANSVAR

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.


Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

VÅRA SKYLDIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett eller flera Lopp eller förändra Loppets sträckning eller starttid.


  • med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning
  • om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa eller
  • om Loppet inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkterna nämnda under våra skyldigheter.

AVBOKNING

Din anmälan till Loppet är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.


Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad för det vid något försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Till Tavelsjö Halvmarathon har du fram till och med den 31 juli det år tävlingen äger rum möjlighet att överlåta din startplats till annan, mot en avgift om etthundrafemtio (150) SEK som övertagande deltagare erlägger till oss. Du överlåter din startplats genom att skicka oss ett mail på info@tavelsjohalvmarathon.se. Det är inte tillåtet att överlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att erlägga avgiften och anmäla överlåtelsen av din startplats till oss. Till Tavelsjö Halvmarathon är det efter 31 juli det år som tävlingen genomförs inte möjligt att överlåta sin startplats till annan.


Överlåtelse av startplats är enbart möjlig för Tavelsjö Halvmarathon och ej för Tavelsjö Mini eller Tavelsjö ungdom.


Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom att registrera en Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, då gäller andra villkor för din möjlighet att överlåta din startplats till annan. Önskar du överlåta din startplats ska du i istället kontakta din arbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppet. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifterna och därmed ansvariga för att all behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).


Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat och administrera ditt konto samt att göra Loppet till en fest för dig som deltagare.


Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vissa tjänster, själva eller genom samarbetspartners, som möjliggör för dig och åskådare att följa dig live under Loppet, samt tjänster som möjliggör fotografering av dig och enkel spridning av dina foton i digitala kanaler så som sociala medier. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.


De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din registrering till Loppet, så som för- och efternamn, postadress, födelsenummer, e-postadress, mobilnummer, resultattid, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer.


Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa Allmänna Villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på info@tavelsjohalvmarathon.se. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

MARKNADSFÖRING

Vi kan komma att spara och behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål enligt ovan i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört.


Vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till Loppet för information eller erbjudanden. Om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress.


Vi kommer att publicera vissa av dina personuppgifter såsom namn, resultattid, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du kan ställa krav om särskild ersättning.

ÅNGERRÄTT

För eventuella klagomål ber vi dig att kontakta oss enligt de uppgifter som finns på sidan kontakt eller på info@tavelsjohalvmarathon.se.


Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.


Uppdaterad 6:e Dec 2019